ga direct naar

Vind ons op Facebook

Algemene Voorwaarden de Helende Huid

De Helende Huid hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen
 2. 1.1  In deze voorwaarden wordt onder 'de Helende Huid' verstaan: de Helende Huid gevestigd te Amsterdam, aan de Burgemeester Vening Meineszlaan 207. De aan de praktijk verbonden huidtherapeut en ayurveda therapeut is lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en lid van de Algemene Nederlandse Vereniging voor Ayurvedische Geneeskunde (ANVAG), en werkzaam conform de vigerende Beroepscode van de NVH.

  1.2  In deze voorwaarden wordt onder 'cliënt' verstaan: degene die de Helende Huid opdracht geeft tot behandeling.

  1.3  In deze voorwaarden wordt onder 'cliënt' tevens verstaan: diens wettelijk vertegenwoordiger.

  1.4  Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de Helende Huid.

  1.5  Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de Helende Huid voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

  1.6  Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen de Helende Huid en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.

  1.7  De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 3. Overeenkomst
 4. 2.1  De overeenkomst tussen de Helende Huid en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de Helende Huid tot al dan niet geneeskundige behandeling.

  2.2  De Helende Huid is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

 5. Toestemming
 6. 3.1  De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan de Helende Huid.

  3.2  De Helende Huid kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

  3.3  De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van de Helende Huid om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De Helende Huid is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de Helende Huid.

  3.4  In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de Helende Huid geen behandeling (meer) verrichten.

 7. Informatie
 8. De cliënt dient de Helende Huid op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

 9. Tarieven en zorgverzekering
 10. 5.1  Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een half jaar en kunnen per half jaar worden aangepast.

  5.2  De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

  5.3  Indien de Helende Huid de factuur rechtstreeks elektronisch indient bij de zorgverzekeraar van de cliënt en deze wordt vervolgens(gedeeltelijk) afgewezen, dan krijgt de cliënt de (rest)factuur thuis gestuurd en de cliënt dient dan het factuurbedrag zelf aan de Helende Huid te betalen, binnen de betalingstermijn van 15 dagen.

 11. Betaling
 12. 6.1  Behoudens behandelingen die door de Helende Huid digitaal bij de zorgverzekeraar kunnen worden gedeclareerd ontvangt de cliënt direct na de behandeling de factuur en dient deze tegelijkertijd contant te voldoen.

  6.2  Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.

  6.3  In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De Helende Huid is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. De Helende Huid is alsdan tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.

  6.4  Bij betalingsachterstand is de Helende Huid bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot therapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

  6.5  De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen de Helende Huid indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij de Helende Huid instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

  6.6  De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt of de Helende Huid verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

 13. Annulering
 14. 7.1  In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk vierentwintig (24) uur tevoren bij de Helende Huid af te zeggen.

  7.2  Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan is de Helende Huid genoodzaakt om 50% van de kosten van de behandeling in rekening te brengen.

  7.3  Geannuleerde afspraken worden niet ten laste van de zorgverzekeraar opgevoerd.

  7.4  Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e-mailbericht worden geannuleerd. De annulering wordt door de Helende Huid geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mailbericht door de Helende Huid wordt ontvangen op info@helendehuid.nl.

 15. Aansprakelijkheid
 16. Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de Helende Huid leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de Helende Huid afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De Helende Huid is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens de Helende Huid.

 17. Klachten huidtherapeutische behandelingen
 18. 9.1  In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door de Helende Huid, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan de Helende Huid. De Helende Huid en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

  9.2  Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie ('PAC'). Deze commissie zal eerst bemiddelen tussen de Helende Huid en de cliënt.

  9.3  9.3 Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijn (www.paramedisch.org).

 19. Klachten ayurvedische behandelingen
 20. 10.1  In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door de Helende Huid, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan de Helende Huid. De Helende Huid en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

  10.2  Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de ANVAG. Deze commissie zal eerst bemiddelen tussen de Helende Huid en de cliënt.

  10.3  Mocht de bemiddeling door de ANVAG niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg (stichting TBNG, www.tbng.nl).

 21. Nietigheid
 22. In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 23. Toepasselijk recht
 24. Op de tussen de Helende Huid en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 25. Wijziging
 26. 13.1  De Helende Huid behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

  13.2  Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.